Projektet Creative Nodes Fusion

De kulturella och kreativa branscherna pekas ut internationellt som strategiskt viktiga för en hållbar samhällsutveckling. I Norrbotten består näringen av små och medelstora företag. För att marknaden ska kunna växa krävs ett bättre innovationsklimat i området. Därför startar nu det EU-finansierade projektet Creative Park: en fysisk mötesplats med syfte att lyfta Norrbottens förmåga att skapa innovativa produkter och tjänster.

Vem driver och finansierar projektet Creative Nodes Fusion?

Projektägare är Luleå Näringsliv AB och projektet finansieras av Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting, Luleå Kommun och Europeiska Regionala Fonden. Projekttiden är 2016-2018 och den totala finansieringen uppgår till 7,4 mkr. Vad vill projektet Creative Nodes Fusion uppnå på lång sikt? Genom samverkan och som ett övergripande mål vill projektet bidra till att små och medelstora företag inom KKN (kulturella och kreativa näringar) och delar av IKT-branschen (informations- och kommunikationsteknologi) i regionen har vidgat sin marknad och stärkt sin konkurrenskraft.

 • KKN och delar av IKT-branschen är en identifierad bransch som bidrar till regionens tillväxt.
 • Projektet har flyttat perspektivet från separat arbetande branscher till samverkande branscher.
 • KKN och delar av IKT-branschen kommer att vara en viktig katalysator för andra branschers konkurrenskraft.
 • KKN och delar av IKT-branschen bidrar med kompetenser som framtidens konsumenter och kunder efterfrågar.
 • KKN och delar av IKT-branschen är både egna branscher och ett kompetenskluster för befintliga branschers utveckling. Ett samverkande system skapar specialiseringar och smart tillväxt/smart region

Projektet Creative Nodes – fusion, ska öka små och medelstora företags konkurrenskraft så de kan bidra till och påskynda utvecklingen för smart tillväxt.

Vad ska projektet uppnå under projektperioden 2016-2018?

De små och medelstora företagen inom KKN och delar av IKT-branschen samverkar med övriga branscher och har ökat sin omsättning samt stärkt sin närvaro på den globala marknaden. Det sker genom:

 • Positionsförflyttning genom utveckling av digitala tjänstenäringar för en smart region.
 • Ökad ekonomisk omsättning i deltagande företag inom KKN och delar av IKT-branschen.
 • Nya affärer genom nya konstellationer som uppstått med Creative Park/Bergströmska gården som mötesplats.
 • Nya innovativa produkter och tjänster.
 • Efterfrågan på norrbottniska innovativa produkter och tjänster.
 • Ett nytt stort branschöverskridande nätverk baserat på KKN och delar av IKT-branschen.
 • Creative Park/Bergströmska gården som en plats som är välbesökt och en verksamhet som är känd för sitt framgångsrika arbete med jämställdhet ur ett genus, kultur och generationsperspektiv.

Hur ska det gå till?

Projektet Creative Nodes Fusion bidrar till positionsförflyttningen med fokus på smart tillväxt genom tre faser. Det sker i samverkan med aktörer som är specialister inom olika fält. Metoden är inspirerad av det framgångsrika näringslivprojektet ”London Fusion”. http://www.londonfusion.org.uk

INSPIRE

Är den första fasen. Fokus är kompetensutveckling som visar på framgångsrika exempel på innovation och branschöverskridande samarbeten. Syftet är att få kunskap, insikt och stärkta nätverk.

Antal bolag som deltagit i den första fasen och fått nya kunskaper och insikter för affärsutveckling samt stärkta nätverk beräknas vara 120 stycken vid utgången av 2016.

Creative Talks är en återkommande aktivitet.

FUSE

Är den andra fasen. Här arbetar man i labb och testverksamhet med specialister och i grupp för att överföra teoretisk kunskap till praktisk verksamhet med utgångspunkt från riktiga problem och utmaningar från företag, organisationer och individer.

Syftet är att testa och experimentera tillsammans med andra för att få fram enkla prototyper, bärkraftiga ideer eller/och att utveckla pitchar/paket för att kunna ta nästa steg. Här riggas förutsättningarna för att skapa nya tjänster och produkter.

Antal bolag som deltagit i den andra fasen och tagit fram prototyper, pitchar och paket för sälj/marknadsföring beräknas vara 50 stycken vid utgången av 2017.

CREATE

Är den tredje fasen. Här fungerar projektet som en kopplare mot regionala, nationella och internationella aktörer som har som uppgift att individuellt stötta företag så att de kan förverkliga det tidigare steget och få fram nya innovativa produkter och tjänster. Syftet är att bidra till att effektivisera det privata och offentliga stödsystemet vad gäller bolag och affärsutveckling mot KKN och delar av IKT- branschen.

Antal bolag som ska ha gått igenom samtliga tre faser och även då den tredje fasen beräknas vara 15 stycken senast juli 2018.

Ett delmål är att ha skapat ökat mångfald vad gäller kön, ålder och kultur inom KKN och delar av IKT-branschen. Detta sker genom medverkande följeforskning och kontinuerligt förbättringsarbete, som mäts med indikatorer/nyckelmått.

Vilka är målgrupperna?

Projektet vänder sig i första hand till:

 • Etablerade bolag i regionen verksamma inom de kreativa näringarna och delar av IKT-branschen som deltar på aktiviteter och nätverksträffar, 150st.

Och i andra hand till:

 • Unga företag som vill umgås med etablerade bolag samt delta på aktiviteter och nätverksträffar
 • Andra branscher som söker samverkan med KKN och IKT
 • Stödsystemet i form av offentliga aktörer som vill komma och informera/sprida sina resurser gentemot verksamma bolag.
 • Privata aktörer som vill få kontakt med kreativa bolag för att anlita dem för uppdrag.
 • Privata aktörer som vill investera i kreativa och innovativa bolag, dessa finns i regionala investerarnätverk

Hur får jag kontakt med projektets organisation?

Luleå Näringsliv AB
www.luleanaringsliv.se

Anders Granberg, projektledare
anders@granbergab.se
070-530 20 40

Niclas Wikström, digital entreprenör
nicke@ohmy.nu
070-247 88 80

Annie Arnqvist, arkitekt
annie.arnqvist@gmail.com
070-211 61 42

FÖRVÄNTADE EFFEKTER PÅ LÅNG SIKT

 • Attrahera talanger till regionen
 • Attraktivare region
 • Mer diversifierad näringslivsstruktur
 • Ökad jämställdhet och mångfald
 • Ökad tillväxt och sysselsättning inom KKN och delar av IKT-branschen
 • Ökad tillväxt och sysselsättning inom andra branscher genom samarbete med KKN och delar av IKT-branschen.
 • Smart tillväxt